Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna (II st.)          Specjalność: INŻYNIERIA ROLNICZA I SPOŻYWCZA
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 11-11-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TR_st_IIsemestry
IIIIII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe2803612321983535455201869214315318
1Systemy informatyczne303121812183
2Projektowanie systemów technicznych375122512255
3Inżynieria produkcji rolniczej31515610156105
4Inżynieria przetwórstwa biosurowców31515610156105E
5Techniki produkcji i zabezpieczania żywności273121512153
6Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami273121512153
7Planowanie infrastruktury technicznej345151915195E
8Organizacja i ekonomika systemów produkcji304156915694E
9Modelowanie i symulacja systemów w rolnictwie33315153151533E
OPrzedmioty obowiazkowe3532114212141
1Wychowanie fizyczne14114141
2Język obcy21221212
PPrzedmioty podstawowe527202010220201027
1Matematyka stosowana324101010210101024E
2Metodologia badań naukowych203101010103E
SPrzedmioty obieralne25441824062601015120302021162403225829
Blok: Inżynieria rolnicza i spożywcza
1Seminarium i praca dyplomowa magisterska6015601512032511E
2Inżynieria zinegrowanych sytemów towarowej produkcji rolniczej304102010204
3Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych w przetwórstwie spożywczym22410102101024
4Gospodarka odpadami w przemyśle rolno-spożywczym22310102101023
5Przechowalnictwo płodów rolnych i żywności223101210123
6Inżynieria przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych22310102101023
7Projektowanie linii technologicznych w przemyśle rolno-spożywczym22310102101023
8Systemy sztucznej inteligencji w przetwórstwie rolno-spożywczym323122012203E
9Zarządzanie jakością w przemyśle rolno-spożywczym22310102101023
Razem621878240626010744155301522889214345205143062403225829
621217237167
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS